هوای کوی دوست ...

 

من آن دخترک چهارده ساله نیستم که دلتنگ لحظه های عشقبازی تو باشم ... انسان کاملی شاید که درد روح را می کاود و برای ترانه ترانه ی دوری از تو دنیا دنیا ارزش قائل است ...

دلتنگم ... روحم در جستجوی بال پریدن است ... رهایم نکن ...

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید