تلخ است ...

 

 

گاهی نقش زن ها را گم می کنم ...! دوست داشتن ؟ دوست داشته شدن؟؟

طبیعت؟

واقعیت ؟

باور اجتماع...!

چقدر روح انسان  برای صبر و تحمل لحظه هایی از زندگی آزار می بیند!

اصلا کسی فکر می کندکه این لحظه هایی که به ظاهر سپری می شودتا همیشه ی همیشه در روح انسان ماندگار می شوند !

 

/ 0 نظر / 11 بازدید