حکیم عمر خیام می فرماید :

 

هنگام سپیده دم خروس سحری

دانی که چرا همی کند نوحه گری؟

یعنی که نمودند در  آیینه  صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری !

                              

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید