روزهای دلتنگی ...

 

این روزها به هوای تازه ای نیاز دارم تا تمام نسیم خوشبخت را به اتاقم راهی کند تا نفس بگیرم تا بال رهاییم دهد!

چقدر آدم های دور و برم اینجا، با روح من بیگانه اند ! گاهی تمام ذهن مرا خشک می کنند ...در چهار دیواری خانه ی من نیستند اما لحظه های مرا به زر و زیور خود آذین می بندند ؛ چه ناهنجار !

 

/ 0 نظر / 6 بازدید